Privacyverklaring

Privacyverklaring

VOER!, gevestigd aan de Hoofdstraat 5 in Ovezande, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
VOER!
Hoofdstraat 5
4441 SG Ovezande
www.voer.nu

Claudia de Puijt is aanspreekpunt voor vragen over privacy. Zij is bereikbaar via claudia@voer.nu

Persoonsgegevens die wij verwerken

VOER! beschikt over een klantenbestand waarin namen, telefoonnummers en/of e-mailadressen bewaard worden. Deze gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor het bereiken van de klant (betreffende overleg van werkzaamheden) en interne administratie. De persoonsgegevens worden beheerd naargelang de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– E-mailadres
– Telefoonnummers

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via claudia@voer.nu, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

VOER! verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Bereiken van de klant (betreffende overleg van werkzaamheden) en interne administratie
– Plaatsen van ervaringen van klanten op de website

Geautomatiseerde besluitvorming

VOER! neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van VOER!) tussen zit. VOER! gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen voor gegevensverwerking:

Android Adresboek
Microsoft Excel

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

VOER! bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia       > 25 jaar > Indien nodig voorzien van communicatie inzake werkzaamheden

Email              > 25 jaar > Indien nodig voorzien van communicatie inzake werkzaamheden

Telefoonnummer > 25 jaar > Indien nodig voorzien van communicatie inzake werkzaamheden

Delen van persoonsgegevens met derden

VOER! verstrekt in principe geen persoonsgegevens aan derden echt uitsluitend en alleen om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

VOER! gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VOER! en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar claudia@voer.nu

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Omdat alleen gegevens gebruikt worden van personen met wie VOER! een factuurrelatie heeft, mag VOER! deze gegevens zonder opt-in gebruiken om om klanten te bereiken (betreffende overleg ivm werkzaamheden) en interne administratie.

VOER! wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

VOER! neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo is het systeem waarmee wij gegevens verwerken een offline systeem en niet toegankelijk voor derden via een externe dataverbinding. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via claudia@voer.nu